Contact

Contact

Martin Maartense, voorzitter

T: 06 2474 9921
M: voorzitter@excelsiordelier.nl

Postadres:

Simon van der Wel
Baarsveen 209
3205 BC Spijkenisse

Rekeningnummer NL98RABO033.62.06.402 t.n.v. Chr. Harmonievereniging Excelsior

Algemene informatie: info@excelsiordelier.nl

Neem contact met ons op:

Martin Maartense

Martin Maartense

Voorzitter

Jennifer Peute

Jennifer Peute

Info en aanmelding leerlingen

Simon v.d. Wel

Simon v.d. Wel

Secretaris

Sponsors van Excelsior:

Privacy Policy

Excelsior hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Excelsior zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens :

info@excelsiordelier.nl of voorzitter@excelsiordelier.nl